The journal of the Japanese Practical Surgeon Society container_7otkhay7t5f7lipiej6bgt2v2m

Japan Surgical Association

Search inside Container


Can also search all releases.

Showing first 25 out of 9,094 results

A CASE OF CARCINOMA IN ADENOMA OF GALLBLADDER

Hidemaro NAKANO, Sato IIO, Atsushi SEYAMA, Yoshikazu KANEDA, Mutsuo TAKAHASHI
1991 | The journal of the Japanese Practical Surgeon Society
doi:10.3919/ringe1963.52.1368  

A CASE OF SOLITARY TUBERCULOMA OF THE LIVER

Hideo KISHIMOTO, Daizo OHASHI, Isao IRITANI, Hirotoshi OGAWA, Yoriyuki NAKAMURA, Susumu OHTANI, Makoto ODA, Hisao TSUZUKI
1992 | The journal of the Japanese Practical Surgeon Society
doi:10.3919/ringe1963.53.1941  

A CASE REPORT OF BREAST CANCER CONCOMITANT WITH HUGE CYST DUE TO RAPTURE OF THE TUMOR VESSELES

Soichiro MAEKAWA, Kohshi SHIMODA, Masato FURUYAMA, Kohji IKEJIRI, Sadanori TAKEO, Yuji ICHIYOSHI, Motonori SAKU
1992 | The journal of the Japanese Practical Surgeon Society
doi:10.3919/ringe1963.53.2091  

PREVENTION AND MANAGEMENT OF INTRAOPERATIVE TROUBLES IN LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY

Tatsuya AOKI, Akihiko TSUCHIDA, Hikaru OZAWA, Takashi OZAWA, Daikichi YASUDA, Kazuhiko KASUYA, Yasuhisa KOYANAGI, Kozaburo KIMURA
1992 | The journal of the Japanese Practical Surgeon Society
doi:10.3919/ringe1963.53.2075  

A CASE OF SYNCHRONOUS DOUBLE CANCER OF THE JEJUNUM AND SIGMOID COLON

Toshiro ICHIKAWA, Shinichiro KUME, Ryuichi NAGAYAMA, Shunichi MATSUMOTO, Shohei MIYAKAWA, Hideyuki ISHIDA, Takeo IWAMA
1992 | The journal of the Japanese Practical Surgeon Society
doi:10.3919/ringe1963.53.653  

A CASE OF RETROPERITONEAL ABSCESS DUE TO PENETRATION OF DUODENUM BY AN INGESTED FISH BONE

Masao SANADA, Masaru SUZUKI, Tsuyoshi TSUKAMOTO, Takanori SHIMURA, Akira TOGAWA, Atsushi KATOH, Masaob HIRATA
1992 | The journal of the Japanese Practical Surgeon Society
doi:10.3919/ringe1963.53.2159  

A CASE OF MALIGNANT INSULINOMA WITH HYPOGONADOTROPIC HYPOGONADISM

Kenichi KAWANO, Tadahiro YOKOMORI, Touichirou TANIGUCHI, Hiroshi IESATO, Izumi TAKEYOSHI, Akira WATANUKI, Naoki TOMIZAWA, Yukio MIYAMOTO, Tsunehiro ISHIDA
1990 | The journal of the Japanese Practical Surgeon Society
doi:10.3919/ringe1963.51.2515  

TWO CASES OF ADULT T-CELL LEUKEMIA ASSOCIATED WITH OTHER MALIGNANCIES

Tetsuya SATO, Takao TAKAHASHI, Akira YOSHIDA, Satoru HASHIMOTO, Sumihiro TABUCHI, Ichiro SEKINE, Saburo SHUKUWA
1991 | The journal of the Japanese Practical Surgeon Society
doi:10.3919/ringe1963.52.2746  

A STUDY OF RESECTED HEPATOCELLULAR CARCINOMA IN TERMS OF KOBAYASHI'S RISK SCORE

Hideki SAITSU, Mikihisa MUTA, Yoshinobu OGAMI, Atsushi MATSUMOTO, Kazuharu SHIGETOMI, Kazusaburo ANDO, Satoru TANIWAKI, Toshiharu SUGIYAMA, Koji OKUDA, Toshimichi NAKAYAMA, Kiroku OISHI, Koji YOSHIDA (+3 others)
1992 | The journal of the Japanese Practical Surgeon Society
doi:10.3919/ringe1963.53.543  

TWO CASES OF THE PORCELAIN GALLBLADDER WITH REFERENCE TO REPORTED CASES IN JAPAN

Senzi KANNO, Yoshihisa HIRATA, Eizi SUGAWARA, Tadashi ABE, Hisashi IZEKI, Motoo ISHIDA, Kazuyoshi SAITOH, Tetsuhiko HATAFUKU, Hiroko ISHIKAWA, Eizi MURATA
1979 | The journal of the Japanese Practical Surgeon Society
doi:10.3919/ringe1963.40.1132  

CLINICOPATHOLOGICAL STUDY ON CARCINOMAS OF PAPILLA VATER

Kazuhiro MORI, Takukazu NAGAKAWA, Toshiya TAKEDA, Tatsuo NAKANO, Masato KAYAHARA, Tetsuo OHTA, Keiichi UENO, Itsuo MIYAZAKI
1992 | The journal of the Japanese Practical Surgeon Society
doi:10.3919/ringe1963.53.2056  
« Previous   Showing results 0 — 25 out of 9,094 results   Next »