Research container_4mtt3mthsrd5nfae4lpzcxekqu

American Association for the Advancement of Science

Homepage URLs

https://spj.sciencemag.org/research/

Example Publications

Determination of Double Beta Decay Half-Life of <sup>136</sup>Xe with the PandaX-4T Natural Xenon Detector

Lin Si, Zhaokan Cheng, Abdusalam Abdukerim, Zihao Bo, Wei Chen, Xun Chen, Yunhua Chen, Chen Cheng, Yunshan Cheng, Xiangyi Cui, Yingjie Fan, Deqing Fang (+75 others)
2022 | Research
doi:10.34133/2022/9798721  

ATP5O Hypo-crotonylation Caused by HDAC2 Hyper-Phosphorylation Is a Primary Detrimental Factor for Downregulated Phospholipid Metabolism under Chronic Stress

Liang-Jian Chen, Zhi-Yuan Tu, Yang Wang, Yu-Hao He, Xin Wang, Shu-Zhen Tao, Yang-Yang Xu, Cong-Rong Li, Ruo-Lei Wang, Zhi-Xia Yang, Jing Sun, xiang ma (+1 others)
2022 | Research
doi:10.34133/2022/9834963  

Corrigendum to "Comprehensive Humoral and Cellular Immune Responses to SARS-CoV-2 Variants in Diverse Chinese Population"

Jiwei Li, Jing Wu, Qiuyue Long, Yan'an Wu, Xiaoyi Hu, Yukun He, Mingzheng Jiang, Jia Li, Lili Zhao, Shuoqi Yang, Xiaoyong Chen, Minghui Wang (+11 others)
2022 | Research
doi:10.34133/2022/9796409   pmcid:PMC9703914  

The Regulatory Effect of Braided Silk Fiber Skeletons with Differential Porosities on In Vivo Vascular Tissue Regeneration and Long-Term Patency

Xili Ding, Weirong Zhang, Peng Xu, Wentao Feng, Xiaokai Tang, Xianda Yang, Lizhen Wang, Linhao Li, Yan Huang, Jing Ji, Diansheng Chen, Haifeng Liu (+1 others)
2022 | Research
doi:10.34133/2022/9825237   pmcid:PMC9703915  

Activation of Pancreatic Acinar FXR Protects against Pancreatitis via Osgin1-Mediated Restoration of Efficient Autophagy

Yufan Zheng, Wenrui Sun, Zhengyang Wang, Jiaying Liu, Cong Shan, Chenxi He, Borui Li, Xiao Hu, Wenjia Zhu, Liyan Liu, Fei Lan, Changtao Jiang (+3 others)
2022 | Research
doi:10.34133/2022/9784081   pmcid:PMC9667885  
624
Known Releases
Open Access Publication
Preservation Summary [more]
536 preserved and accessble (bright)
88 preserved, inaccessible (dark)
0 no known preservation
Release Types
article-journal 624
ISSN-L?  2639-5274
    Print:  2639-5274
    Electronic:  2639-5274
Wikidata  Q73896705
Directory Listings
In DOAJ
Lookup Links
ISSN Portal
The Keepers Registry (preservation)
SHERPA/RoMEO (access policies)
Catalog Record
Revision: e67a7cd1-1233-4e7e-819b-1fc1989ee133
API URL: JSON